Kinh nghiệm điều trị F0 từ trải nghiệm của thành viên VSII

Trong thời gian vừa qua, tình hình lây nhiễm Covid 19 tại Hà Nội có chiều hướng ngày càng phức[...]