Nhân lực nữ: Phái “yếu” trong ngành công nghệ thông tin

Dù cho các doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực công nghệ luôn mong muốn tăng tính đa dạng và[...]