Make use of chatbots in business

Chatbots are a part of the artificial intelligence (AI) brigade. It has not been a long time since we first heard about chatbots. As their names, they can chat with users in a personal way. They use simple software or software enhanced using machine learning and cognitive computing methodologies. Experimenting with chatbots has seen a greater motivation thanks to the success of messaging applications such as Whatsapp, Facebook Messenger and Wechat.

Read more

4 Things decision makers should consider in software outsourcing

If you decide to outsource your software development, how can you choose the right one for you through a wide range of service providers? This article presents the 4 most popular problems usually arising in software outsourcing and their solutions.

Read more

What can businesses take advantage of the Internet of Things?

The Internet of Things (IoT) is serving an ỉnceasingly important part in our daily lives. There seemingly numerous potential use-cases for consumer IoT goods. However,  how does this translate to businesses in both scales. What’s in IoT for them?

Let’s look into Gartner’s lately issued IoT Trend Insight Report which uncovering three main advantageous for entrepreneurship. Upgraded efficiencies and enhanced productivity, the ability to deliver a better customer experience and increased profits as new revenue streams are three striking points this article will focus on.

Read more

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác 3 bên giữa các công ty VietSoftware International, LZT Việt Nam và ViniCorp

Sáng ngày 12/12/2016, tại trụ sở chính VietSoftware International đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác 3 bên giữa các công ty VietSoftware International, LZT Việt Nam và ViniCorp.

Là thành viên của VINASA, cả 3 công ty có bề dày làm dịch vụ ITO cho thị trường Nhật Bản với đội ngũ kỹ sư đủ tiêu chuẩn và kinh nghiệm cho các công việc liên quan đến onsite tại Nhật Bản và off-shore tại Việt Nam. Sau 10 năm hoạt động và sau đôi lần hợp tác trong dự án và trong các liên danh chào hàng tại Nhật Bản, cả 3 công ty đều nhất trí hướng đến sự cộng tác có chiều sâu và bền vững hơn nữa. Các bên tin tưởng sự cộng tác có chiều sâu này là làm mới lại câu chuyện cũ, gồm các hành động cụ thể để gắn kết các công ty bằng các chuẩn mực kinh doanh và phục vụ khách hàng tốt về chất lượng và số lượng kỹ sư. Đó là việc cùng tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng để sử dụng chung khi có điều kiện. Đó là việc minh bạch quá trình tuyển dụng và cộng tác với đối tác và khách hàng Nhật Bản. Đó là việc quy định các chuẩn kỹ sư và thái độ phù hợp cho thị trường Nhật Bản. Read more